Sync local files to S3 with aws cli

July 29, 2017

aws s3 sync . s3://fattyfiles.jeffsmithdev.net --delete